AUTOBUSKE TURE:


ZA REDOVNU NASTAVU:
IZ NEGOTINA KA BUKOVU
07:15, 08:00, 08:50, 13:10, 14:00, 14:45, 17:00
IZ BUKOVA KA NEGOTINU
07:00, 07:45, 08:35, 12:50, 13:45, 14:35, 18:40
KOD SKRAĆENJA NASTAVE
IZ NEGOTINA KA BUKOVU
07:15, 08:00, 08:35, 11:35, 12:50
IZ BUKOVA KA NEGOTINU

07:00, 07:45, 08:20, 11:20, 11:55, 12:30, 13:05