ŠKOLSKA BIBLIOTEKA

                 

  

Reči lete, ono što je napisano ostaje.

Latinska izreka

Naša biblioteka nalazi se na prvom spratu školske zgrade. Prostor je dobro i lepo uređen. Biblioteka ima dovoljno prostora za pojedinačni čitaonički rad,a opremljena je i sa 18 kompjutera koji su umreženi i imaju pristup internetu, tako da se može reći da škola ima biblioteku sa medijatekom. Knjige su smeštene u zastakljenim vitrinama raspoređene po UDK sistemu i slobodnom pristupu za korisnike. Biblioteka poseduje i drugu tehničku opremu,poput štampača,skenera,fotokopir aparata i projektora, što omogućava i realizaciju nastave u biblioteci. Knjižni fond biblioteke najvećim delom čini literatura iz književnosti, svetske i domaće ( uglavnom lektira, ali i beletristika), zatim stručna literatura, udžbenici, a u manjoj meri i iz ostalih oblasti. Svake godine škola izdvaja sredstva za obnovu i dopunu knjižnog fonda u skladu sa potrebama i interesovanjima učenika i ostalih korisnika biblioteke. Takođe, jednim delom fond biblioteke se dopunjuje i poklonjenim knjigama od strane autora, izdavača, učenika,zaposlenih u školi i građana. Članovi biblioteke su učenici, nastavnici i ostali zaposleni u školi. U školskoj 2014/2015. god. učlanjeno ih je ukupno 355, od toga 309 su učenici. Učenici rado dolaze u biblioteku, što radi pozajmice nastavne i vannastavne literature, što radi izrade seminarskih i drugih radova u okviru nastave. U okviru biblioteke radi i bibliotečka sekcija koja ima niz aktivnosti tokom školske godine u skladu sa godišnjim planom rada sekcije. Radno vreme biblioteke je od 08 do 14 časova. Bibliotekar: Danijela Marković